არხის შესახებ

,,სამაუწყებლო კომპანია მეცხრე ტალღა,,

შესაბამისობის დეკლარაცია

 

 ,,სამაუწყებლო კომპანია მეცხრე ტალღა” 2002 წლიდან რადიო ჰარმონიის (შპს ფოთი ტვ) დამფუძნებელია

შესაბამისობის დეკლარაცია